www.sharifdata.com

گروه پژوهشی داده‌پردازان شریف با بیش از 8 سال سابقه در مشاوره در امور پژوهشی تحقیقاتی با کادری علمی، خبره در خدمت محققین و پژوهشگران سراسر کشور

مشاوره رایگان : 09125246301

T دیکشنری آماری : حرف

طرحهای t t designs
توزیع t t distribution
نمونه‌گیری T دو T-square sampling
تی (t)-آماره t-statistic
رده توزیعهای T‌_1 T_1-class of distributions
جدول table
درون‌یابی جدولی tabular interpolation
نمایش جدولی tabular representation
جدول‌بندی tabulation
برچسب‌زنی tagging
روش تاگوچی برای کنترل کیفیت خارج از خط تولید Taguchi method for off-line quality control
آزمون طاها Taha test
1. دُم 2. دُم‌وار tail
دُم فرایند تصادفی tail of stochastic process
مرتب کردن دُم‌وار tail ordering
احتمال دُمی tail probability
فرایند تاکاش Takacs process
آزمون مقیاس تالوار-جنتل Talwar-Gentle scale test
شاخص تانگو Tango index
تانژانت هذلولوی tanh (= hyperbolic tangent)
باریک‌ساز taper
هدف target
هدف‌پوشانی target coverage
جامعه هدف target population
قضیه تاوبری Tauberian theorem
روش تاوس‌ورث Tauswerthe method
مسئله تاکسی taxi problem
بسط تیلور Taylor expansion
فرمول تیلور Taylor formula
سری تیلور Taylor series
قضیه تیلور Taylor theorem
فن technique
فناوری technology
آمارگیری تلفنی telephone survey
دورْنزدآوری telescoping
توزیع ملایم شده tempered distribution
تانسور tensor
آزمون مدل‌گزینی تراس‌ویرتا-مِلین Terasvirta-Mellin model selection test
تصمیم پایانی terminal decision
شرایط داد و ستد terms of trade
آزمون تری-هوفدینگ Terry-Hoeffding test
سنگفرش tessellation
آزمون test
روش آزمون test approach
آزمون مبتنی بر اندازه‌های احتمال تجربی test based on empirical probability measures
طبقه‌بندی عاملهای آزمون test factor stratification
آزمون برای سانسور کردن test for censoring
آزمون برای دوریها از نرمال بودن test for departures from normality
آزمون برای بدمشخص‌سازی test for misspecification
آزمون برای فرض مقابل مرتب test for ordered alternative
آزمون برای توازی test for parallelism
آزمون برای انتقال test for shift
آزمون برای روند در داده‌های شمارشی test for trend in count data
آزمون برای روند در نسبتها test for trend in proportions
آزمون برای میانگینهای پیراسته و وینزوریده test for trimmed and Winsorized means
آزمون فرض test of hypothesis
آزمون نرمال بودن test of normality
آزمون تصادفی بودن test of randomness
آزمون طول گردش test of run lengths
آزمون معنی‌دار بودن test of significance
آزمون کُروی بودن test of sphericity
آزمون تک‌بُعدی بودن test of unidimensionality
آزمون یکنواختی test of uniformity
آماره آزمون test statistic
آزمون با ساختار نیمن test with Neyman structure
مورد آزمون testimand
آزماورد testimator
1. آزمون 2. آزمون‌سازی testing
آزمون برای نرمال چندمتغیّره بودن testing for multivariate normality
آزمون برای تقارن testing for symmetry
شیوه‌های آزمون testing procedures
نظریه آزمون‌سازی testing theory
ضریب همبستگی چهارخانه‌ای tetrachoric correlation coefficient
توزیع چهارجمله‌ای tetranomial distribution
برآوردگر شیب تِـیل Theil estimator of slope
آزمون شیب تِـیل Theil test of slope
فراوانی نظری theoretical frequency
نظریه خطاها theory of errors
نظریه معادله‌های برآوردگر theory of estimating equations
فرمول درون‌یابی تیل Thiele's interpolation formula
آزمون تومان-بِـین Thoman-Bain test
توزیع توماس Thomas distribution
مدل توماس-فایرینگ Thomas-Fiering model
ملاک تامپسون Thompson's criterion
سه R three R
قاعده سه‌هشتم three-eighths rule
تحلیل سه‌مُدی three-mode analysis
قضیه سه‌سِری three-series theorem
حدهای سه‌سیگما three-sigma limits
قاعده سه‌سیگما three-sigma rule
مدل آستانه‌ای threshold model
پارامتر آستانه‌ای threshold parameter
پس‌بُرد throwback
نظریه داوری مقایسه‌ای ترستون Thurstone's theory of comparative judgment
مشاهدات هم‌رتبه tied observations
حرکت براونی پابند tied-down Brownian motion
هم‌رتبه‌ها ties
یکسویگی tilt
سریهای زمانی time series
آزمون زمان‌برگشتی time-reversal test
استنباط زمان‌دنباله‌ای time-sequential inference
تحلیل سریهای زمانی time-series analysis
برآوردگر نسبتی تین Tin's ratio estimator
ترکیب آزمونهای تیپت و ویلکینسون Tippett's and Wilkinson's combination of tests
لم تاپلیتس Toeplitz lemma
ماتریس تاپلیتس Toeplitz matrix
توزیع تحمل tolerance distribution
بازه تحمل tolerance interval
حدهای تحمل tolerance limits
برآوردگر تانگ Tong estimator
شاخص تورن‌کوئیست Tornquist index
تقریب تورن‌کوئیست-تِـیل Tornquist-Theil approximation
تعادل کل total balance
کمترین توانهای دوم کل total least squares
مثبت بودن تام total positivity
قضیه احتمال کل total probability theorem
مدیریت کیفیت کل total quality management
نمودار زمان کل آزمون total time on test plot
تبدیل زمان کل آزمون total time on test transform
مربعهای لاتین کلاً قطری totally diagonal latin squares
دوره‌بازی tournament
اثر trace
همبستگی اثری trace correlation
قابلیت ردیابی traceability
رَدنگاشت traceline (trace line, trace-line)
ردیابی tracking
مسئله جریان ترافیک traffic flow problem
شدّت ترافیک traffic intensity
مجموعه آموزشی training set
تابع لگاریتمی متعالی transcendental logarithmic function
روش برشی transect method
مدل تابع انتقال transfer function model
قابل انتقال transferable
1. تبدیل 2. تبدیل‌یافته transform
تبدیل transformation
گروه تبدیلها transformation group
متغیّر تبدیل transformation variable
فرایند گذرا transient process
وضعیت گذرا transient state
تابع تغییر وضعیت transition function
ماتریس تغییر وضعیت transition matrix
احتمال تغییر وضعیت transition probability
گروه ترایا transitive group
گروه جایگشتی ترایا transitive permutation group
رابطه ترایا transitive relation
ترایایی transitivity
پارادوکس ترایایی transitivity paradox
انتقال translation
ترانهاده ماتریس transpose of a matrix
ماتریس ترانهاده transposed matrix
ذوزنقه trapezoidal
توزیع ذوزنقه‌ای trapezoidal distribution
قاعده ذوزنقه‌ای trapezoidal rule
مسئله فروشنده دوره‌گرد traveling salesman problem
تیمار treatment
آزمایش درختی tree experiment
رگرسیون درختی شده treed regression
ماتریس ترِنچ Trench matrix
روند trend
آزمون روند trend test
طرح بلوکی آزادروند trend-free block design
آزمایه trial
آزمون و خطا trial and error
مثلث triangle
آزمون مثلث triangle test
جدول پیشایندی مثلثی triangular contingency table
مختصات مثلثی triangular coordinates
توزیع مثلثی triangular distribution
نابرابری مثلثی triangular inequality
نمودار مثلثی triangular plot
مثلث‌بندی triangulation
ماتریس سه‌قطری tridiagonal matrix
سه‌کارآیی triefficiency
تابع سه‌گاما trigamma function
مثلثاتی trigonometric
گشتاورهای مثلثاتی trigonometric moments
آرایه پیراسته trim array
مسئله پیراسته‌زیان trim-loss problem
سه‌میانگین trimean
پیراسته trimmed
پیرایش و وینزوریدن trimming and Winsorization
سه‌یک trine
توزیع سه‌جمله‌ای trinomial distribution
انتگرال سه‌گانه triple integral
نمودار پراکنش سه‌گانه triple scatter plot
ماتریس سه‌توان tripotent matrix
مربع همه‌کاره trojan square
پیشین واقعی true prior
مقدار واقعی پارامتر true value of the parameter
داده‌های بُریده truncated data
توزیع بُریده truncated distribution
نمونه‌گیری بُریده truncated sampling
بُرش truncation
روش بُرشی truncation method
راستی truth
آزمون و خطا try and error = trial and error
ضریب Tی چوپروف Tschuprow's coefficient T
نمودارT‌T‌T TTT-plot
تبدیل T‌T‌T TTT-transform
بازه اطمینان توکی برای مکان Tukey's confidence interval for location
توزیعهای g و h توکی Tukey's g- and h-distributions
ریشه‌نگار آویزان توکی Tukey's hanging rootogram
نابرابری توکی برای وزنهای بهینه Tukey's inequality for optimal weights
خط توکی Tukey's line
پرداخت زدن میانه توکی Tukey's median polish
آزمون فوری توکی Tukey's quick test
شیوه مقایسه همزمان توکی Tukey's simultaneous comparison procedure
آزمون توکی برای ناجمعی بودن Tukey's test for nonadditivity
آزمون توکی برای فرضهای مقابل مرتب Tukey's test for ordered alternatives
بازه توکی-کرامر Tukey-Kramer interval
مدل انتخاب چه‌ورسکی Tversky's model of choice
دوباریدن twicing
مسئله ماشین قمار دوبازو two-armed bandit problem
جدول دو در دو (٢٭٢) two-by-two (2*2) table
مسئله دونمونه‌ای two-sample problem
قضیه دوسری‌یی two-series theorem
مسئله دوجنسی two-sex problem
آزمون دوطرفه two-sided test
طرح دومرحله‌ای two-stage design
کمترین توانهای دوم دومرحله‌ای two-stage least squares
رده‌بندی دوطرفه two-way classification
شاخص دوپاره‌سازی twoing index
توزیع فراوانی نوع 2 type 2 frequency distribution
اریبی نوع type bias
متغیّرهای گونه I و گونه I‌I (= متغیّرهای نوع اوّل و نوع دوم) type I and type II variables
خطای گونه I (= خطای نوع اوّل) type I error
خطای گونه I‌I (= خطای نوع دوم) type II error
خطاهای گونه I‌I‌I و گونه I‌V (= خطاهای نوع سوم و نوع چهارم) type III and type IV errors
انواع مدلهای رگرسیونی types of regression models
مقدار نوعی typical value
گونه‌شناسی typology